Persoonsgegevens die worden verwerkt

De vereniging historische Kring “Amasius”(hierna te noemen Amasius), verwerkt persoonsgegevens van de leden die door de leden zijn verstrekt bij aanmelding als lid van Amasius.

Dit betreft:

Naam, adres, woonplaats

telefoonnummer, email adres (indien aanwezig)

Amasius legt deze gegevens vast in een ledenlijst.

Doel van de vastlegging

De gegevens worden gebruikt voor de communicatie met de leden betreffende activiteiten van Amasius, voornamelijk maar niet uitsluitend de uitnodigingen voor de te houden bijeenkomsten van Amasius.

Duur van de vastlegging

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Met beëindiging van het lidmaatschap van Amasius worden de gegevens verwijderd uit de ledenlijst.

Delen met derden

Amasius verstrekt de persoonsgegevens van de leden alléén aan derden om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beheer van de gegevens

Het bestuur van Amasius is verantwoordelijk voor het beheer van de gegevens. Zij draagt zorg voor maatregelen tegen onrechtmatig gebruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van de gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Ieder lid van Amasius heeft recht om zijn/haar gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Bij verwijdering wordt het lidmaatschap van Amasius beëindigd. Een verzoek tot inzage kan per post, e-mail, telefonisch of mondeling aan het bestuur worden gericht. Het bestuur zal op dit verzoek binnen maximaal 4 weken reageren.